Giáo dục

Mảng kinh doanh tiếng Anh là gì? Định nghĩa mảng kinh doanh trong tiếng Việt

Mảng kinh doanh tiếng Anh là gì?

Thuật ngữ “kinh doanh” đề cập đến những nỗ lực và hoạt động có tổ chức của các cá nhân để sản xuất và bán hàng hoá và dịch vụ vì lợi nhuận. Các doanh nghiệp có quy mô từ một công ty đến một tập đoàn quốc tế. Một số lý thuyết cho rằng liên quan đến việc hiểu quản trị kinh doanh bao gồm hành vi tổ chức, lý thuyết tổ chức và quản lý chiến lược.

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Các doanh nghiệp thường hình thành sau khi phát triển kế hoạch kinh doanh , là một tài liệu chính thức trình bày chi tiết các mục tiêu và mục tiêu của doanh nghiệp, và các chiến lược của doanh nghiệp về cách thức đạt được các mục tiêu và mục tiêu, mảng kinh doanh cũng vậy. Các bạn có hiểu định nghĩa kinh doanh là gì không? Mảng kinh doanh tiếng Anh là gì?

Mảng kinh doanh tiếng Anh là gì?

Mảng kinh doanh tiếng Anh là business areas 

Định nghĩa mảng kinh doanh trong tiếng Việt

  • Với công ty:

Một phần hoạt động của công ty.

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Trong kế toán, các lĩnh vực kinh doanh cho phép các khoản mục trên bảng cân đối kế toán, chẳng hạn như các khoản phải thu hoặc tài sản cố định, được gán cho một bộ phận hoạt động cụ thể.

Ví dụ về các lĩnh vực kinh doanh bao gồm dòng sản phẩm, công ty con và văn phòng chi nhánh.

  • Trong SAP:

Mảng kinh doanh trong SAP được định nghĩa là một khu vực tổ chức trong phân hệ kế toán tài chính. Mảng kinh doanh trong SAP được sử dụng để báo cáo nội bộ và bên ngoài. Tài khoản trung tâm lợi nhuận được sử dụng trong các công ty để hợp nhất hoạt động liên quan đến lĩnh vực trách nhiệm khác nhau của các mã công ty khác nhau.

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Chức năng kinh doanh là gì?

Chức năng kinh doanh là các hoạt động do doanh nghiệp thực hiện; chúng có thể được chia thành các chức năng cốt lõi và chức năng hỗ trợ. Chức năng kinh doanh cốt lõi là các hoạt động của một doanh nghiệp mang lại thu nhập: sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ cuối cùng dành cho thị trường hoặc cho các bên thứ ba. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Mảng kinh doanh hợp nhất trong SAP là gì?

Trong hoạt động này, bạn tạo ra các khu vực kinh doanh hợp nhất. Khu vực kinh doanh hợp nhất là một đơn vị tổ chức kế toán đại diện cho một bộ phận kinh doanh trung tâm trong một tổ chức kinh doanh và có bảng cân đối kế toán có thể được bao gồm trong hợp nhất khu vực kinh doanh.

4 chức năng chính của kinh doanh là gì?

Bao gồm: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Bạn nên nghĩ về bốn chức năng như một quy trình, trong đó mỗi bước được xây dựng dựa trên các bước khác.

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *